درخواست نمایندگی سبزسازه در استان شما

گروه صنعتی سبزسازه نسبت به جذب سفیر سبز ( نماینده ) در تمامی استان ها اقدام کرده است، در صورت دارا بودن حداقل یک مورد از شرایط زیر نسبت به درخواست همکاری از طریق فرم زیر اقدام نمایید:

1. شخصیت حقوقی با اساسنامه شرکت طراحی، پیمانکاری گرید دار
2. کارمند یا دارا بودن سمت معتبر در سازمان نظام مهندسی و یا اداره مسکن و شهرسازی محل سکونت
3. عضویت در هیئت علمی دانشگاه

مزیت های همکاری :

1. امکان برگزاری رویدادهای آموزشی با همکاری سبزسازه ( همایش و دوره های آموزشی با اساتید سبزسازه)

2. امکان فروش محصولات و بسته های آموزشی در شهر محل سکونت
3. امکان همکاری در انجام پروژه های سبزسازه در زمینه طراحی و اجرا

4. امکان جذب منابع انسانی از بین کاربران شهرمحل سکونت

 • مقطع تحصیلیرشتهگرایشدانشگاهشهرسال ورودسال فارق التحصیلیمعدل 
  به ترتیب از آخرین مقطع ذکر شود
 • نام شرکت/سازمانسمت شماشرح مختصر وظایفسال و ماه شروع همکاریسال و ماه پایان همکاریحقوقعلت پایان همکاریتلفن ثابت شرکت/سازمانتلفن همراه مدیر سازمان/مدیر ارشد شمانام مدیر سازمان/مدیر ارشد شما 
  به ترتیب از سال 98 به قبل پر کنید
 • نام دونفر از دوستانسنشغلشهرزمان آشناییمدت آشناییتلفن 
 • نام دونفر از بستگاننسبتسنتلفنشهر محل سکونت 
 • (بله/خیر) پاسخ دهید
 • (بله /خیر )
 • نام مهارتسطح تسلطنام مرکز/موسسهشهرمدرکسال 
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, pdf.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, png.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, png.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, png.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, png.
 • انواع فایل های مجاز : pdf, png, gif, jpg.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, png.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, png.